Có nên xuất khẩu lao động làm việc nước ngoài hay không?

Khi điều kiện và nền kinh tế Việt Nam không đáp ứng được mức lương cho công nhân viên thì việc tìm đến con đường xuất khẩu lao động, làm việc nước ngoài được nhiều người cân nhắc và lựa chọn hơn. Bên cạnh đó, nhiều học sinh tốt nghiệp cấp 3, cánh cửa đại […]