Sự phản bội bởi một luật sư với một khách hàng của mình sẽ lan tỏa với mọi người và gây ra nguy cơ cho sự tồn tại của giới luật sư trong đánh giá chung của xã hội

Sự phản bội bởi một luật sư với một khách hàng của mình sẽ lan tỏa với mọi người và gây ra nguy cơ cho sự tồn tại của giới luật sư trong đánh giá chung của xã hội.
***********************
QH VN muốn sửa Luật Hình sự để luật sư phải tố giác thân chủ ?
Ông Hirota Fushihara, Đại diện Công ty Tư vấn UIVN (URYU&ITOGA Việt Nam), viết bằng tiếng Việt:
“…nguyên tắc suy đoán vô tội là một nguyên tắc tối quan trọng trong thủ tục hình sự của Việt Nam và thế giới, luật sư không thể và không có lý do pháp lý để “biết rõ và có đủ chứng cứ” nhận định rằng thân chủ của mình phạm tội.
Mối quan hệ giữa luật sư với thân chủ là mối quan hệ tín thác, ủy quyền.
Đây là mối quan hệ dựa trên cơ sở tin cậy nhất trong bao nhiêu mối quan hệ. Điều này không cần nói nhiều với những người hiểu thừa về vai trò của luật sư ở hầu như tất cả các nước trên thế giới trừ một số ngoại lệ ở các nước lạc hậu.
Sự phản bội bởi một luật sư với một khách hàng của mình sẽ lan tỏa với mọi người và gây ra nguy cơ cho sự tồn tại của giới luật sư trong đánh giá chung của xã hội.
Vai trò của luật sư và nghĩa vụ của luật sư tin tưởng và tạo dựng lòng tin cho thân chủ đến giây phút cuối cùng.
Sự tin cậy của xã hội với luật sư được xây dựng từ từng mối quan hệ với thân chủ như vậy. Sự phản bội bởi một luật sư với một khách hàng của mình sẽ lan tỏa với mọi người và gây ra nguy cơ cho sự tồn tại của giới luật sư trong đánh giá chung của xã hội.
Tôi mong rằng các vị đại biểu Quốc hội, nhất là các vị luật sư tiền bối sẽ kiên trì nguyên tắc của mình để bảo vệ sự tồn tại của giới luật sư, bảo vệ sự tin cậy của thân chủ đã gửi gắm đến mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *