Tôi nghĩ rằng biểu tình cho đất nước Việt Nam của chúng ta

Tôi nghĩ rằng biểu tình cho đất nước Việt Nam của chúng ta, cả trẻ già trai gái lớn bé đều có trách nhiệm của mình! Hãy ghi nhớ những hình ảnh kinh dị này cho đến muôn đời !
Trảnh cho người trẻ tuổi không thấy được những cảnh tồi tệ này của đất nước thì sau này làm sao nói được một hoàn cảnh bi đát của đất nước
Hãy đứng vào cảnh Đoạn trường
này . Xin đừng làm người xa lạ để có ý kiến xa lạ !
Hãy cảm nhận, hãy cảm nhận sự đau khổ kinh hoàng của tuổi trẻ hôm nay ! Và tự vấn lương tâm liệu mình làm gì cho nhân loại , đất nước của mình ?
Khát vọng thật đơn giản mọi người xin góp một bàn tay !
Hoặc tất cả xuống đường . Hoặc tất cả ngồi nhà ! Tất cả cùng làm !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *