Sáng nay makeup mà ngủ gục 3 lần

Sáng nay makeup mà ngủ gục 3 lần….. kaka, tội nghiệp ông Nam Hoàng Trịnh ổng makeup mà ổng giật mình hoài…kakaa. Ổng nói : ” Thôi e dựa vô ngủ đi a làm cũng được ” , mở mắt dậy . Cha ! Mừng ghê mắt không bị lệch màu
#VoTuiTuiSo_ddQuocThuan_MCV

7 thoughts on “Sáng nay makeup mà ngủ gục 3 lần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *