SỰ “HÈN NHÁT” VĨ ĐẠI

SỰ “HÈN NHÁT” VĨ ĐẠI
Trong các bộ chính sử nước ta, có không ít những ghi chép gây tranh cãi, nhưng tốn nhiều giấy mực tranh cãi nhất có lẽ là những ghi chép về nhà Mạc.
Đại Việt sử ký toàn thư (ĐVSKTT) phần liên quan đến nhà Mạc, do các sử gia Lê – Trịnh viết, đã không đưa nhà Mạc thành một Kỷ riêng mà chỉ ghép làm một phần phụ của nhà Lê trung hưng, coi nhà Mạc là “ngụy” tiếm quyền. Các sách khác như Đại Việt thông sử của Lê Quý Đôn, Khâm định Việt sử thông giám cương mục c…
Continue Reading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *